Struktura organizacyjna

Pion Nauki

Biuro Dyrektora ds. Nauki
kierownik: dr Marta Jarosz
e-mail: marta.jarosz@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr inż. Agnieszka Duniec-Moskal
e-mail: agnieszka.duniec@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Bydła
kierownik: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB
e-mail: piotr.wojcik@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
kierownik: dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ PIB
e-mail: miroslaw.tyra@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Drobiu
kierownik: dr hab. Katarzyna Połtowicz, prof. IZ PIB
e-mail: katarzyna.poltowicz@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Owiec i Kóz
kierownik: dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB
e-mail: aldona.kawecka@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza
kierownik: prof. dr hab. Dorota Kowalska
e-mail: dorota.kowalska@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Koni
kierownik: dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona
e-mail: iwona.tomczyk@iz.edu.pl

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
kierownik: prof. dr hab. Beata Szymczyk
e-mail: beata.szymczyk@iz.edu.pl

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji
p.o. kierownika: dr hab. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@iz.edu.pl

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
kierownik: dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ PIB
e-mail: katarzyna.ropka@iz.edu.pl

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
p.o. kierownika: dr hab. Monika Trzcińska
e-mail: monika.trzcinska@iz.edu.pl

Dział Informatyki
kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
e-mail: mariusz.adamczyk@iz.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
koordynator ds. Szkoły Doktorskiej: dr inż. Joanna Nowak
e-mail: joanna.nowak@iz.edu.pl

Pion Zarządzania

Dział Finansowo-Księgowy
kierownik: mgr Maciej Smagowicz
e-mail: maciej.smagowicz@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr Iwona Woźniak
e-mail: iwona.wozniak@iz.edu.pl

Generalne Biuro Dyrektora
kierownik: mgr Ewelina Jędrzejowska
e-mail: ewelina.jedrzejowska@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr Grażyna Martyna
e-mail: grazyna.martyna@iz.edu.pl

Zespół Radców Prawnych

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
mgr Ewa Bińczycka-Płodowska
e-mail: ewa.plodowska@iz.edu.pl

Pełnomocnicy, Doradcy i Zespoły ds. Doraźnych

Inspektor Ochrony Danych
mgr Rafał Andrzejewski
e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Pion Infrastruktury

Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury
kierownik: mgr Jakub Bielański
e-mail: jakub.bielanski@iz.edu.pl

Dział Obsługi Technicznej
kierownik: Józef Janczy
e-mail: jozef.janczy@iz.edu.pl

Dział Analityki Laboratoryjnej
kierownik: dr hab. Robert Gąsior
e-mail: robert.gasior@iz.edu.pl

Zespół Zamówień Publicznych
kierownik: mgr Mariusz Cichecki
e-mail: mariusz.cichecki@iz.edu.pl

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
p.o. dyrektora: dr inż. Halina Bielińska
e-mail: koluda@iz.edu.pl

Zakład Doświadczalny Pawłowice
dyrektor: dr inż. Marian Kamyczek
e-mail: pawlowice@iz.edu.pl

Z Pionem Infrastruktury współdziałają zakłady doświadczalne funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego, stanowiące bazę badawczo-doświadczalną komórek naukowych.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
mgr Zenono Wojtanis
e-mail: zenon.wojtanis@iz.edu.pl

Kierownik Kancelarii Niejawnej oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
dr inż. Paweł Paraponiak
e-mail: pawel.paraponiak@iz.edu.pl