Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (4 marca 2019 o 13:32:26). Najnowsza wersja

Informacje ogólne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy został utworzony 31 maja 1950 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jako jeden z największych polskich instytutów naukowo-badawczych  realizuje politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od dnia 23 listopada 2006 roku posiada status Państwowego Instytutu Badawczego za osiągnięcia będące efektem podejmowanych przez jego pracowników prac naukowych, upowszechnieniowych i wdrożeniowych.

Przedmiot działań

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. Działalność ta ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji taniej i bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi zarówno w formule projektowej, jak i w ramach innych form kooperacji.

Program badawczy

Program badawczy Instytutu realizowany jest w 10 zakładach naukowych prowadzących badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia, których zakres działania uznano za strategiczny dla zmieniających się potrzeb produkcji zwierzęcej:

 • Hodowla Bydła
 • Hodowla Trzody Chlewnej
 • Hodowla Drobiu
 • Hodowla Owiec i Kóz
 • Hodowla Drobnego Inwentarza
 • Hodowla Koni
 • Żywienie Zwierząt
 • Systemy i Środowisko Produkcji
 • Biologia Molekularna Zwierząt
 • Biotechnologia Rozrodu i Kriokonserwacji

Program wieloletni

Instytut realizuje powierzony mu przez Radę Ministrów program wieloletni pod nazwą Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania na lata 2016-2020, będący naturalną kontynuacją i rozwinięciem prac prowadzonych od 2006 roku. Celem programu obejmującego działania dotyczące funkcjonowania hodowli i produkcji zwierzęcej, zdolnej do konkurowania na rynku europejskim i opierającej się na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej jest zapewnienie postępu biologicznego hodowli zwierząt gospodarskich przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt, z uwzględnieniem biotechnologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji.

Studia doktoranckie

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Instytut Zootechniki prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Harmonogram studiów przewiduje 440 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów podzielonych na osiem semestrów.

Studia doktoranckie

Ochrona zasobów genetycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 108 poz. 691) Instytut Zootechniki PIB jest upoważniony do:

 • realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w zależności od poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
 • gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich podlegającego kriokonserwacji.

Instytut koordynuje całość prac związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz ubieganiem się z tego tytułu o płatności rolnośrodowiskowe. Instytut prowadzi księgi hodowlane dla ras/rodów drobiu objętych programami ochrony:

Kury:

 • Zielononóżka kuropatwiana (Z-11),
 • Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33),
 • Leghorn (G-99), Leghorn (H-22),
 • Sussex (S-66),
 • Rhode Island Red (R-11),
 • Rhode Island Red (K-22),
 • Rhode Island White (A-33);

Gęsi:

 • Garbonosa (Ga),
 • Kartuska (Ka),
 • Kielecka (Ki),
 • Lubelska (Lu),
 • Podkarpacka (Pd),
 • Pomorska (Po),
 • Suwalska (Su),
 • Rypińska (Ry),
 • Landes (LsD-01),
 • Romańska (Ro),
 • Słowacka (Sł),
 • Kubańska (Ku).

Kaczki:

 • Pekin krajowy (P-33),
 • Kaczki pomniejszone (K-2),
 • Mieszańce (KhO-1),
 • Pekin angielski (LsA),
 • Pekin duński (P-8),
 • Pekin francuski (P-9).

IZ PIB prowadzi także księgę hodowlaną kóz rasy karpackiej.

W związku z prowadzeniem ksiąg Instytut wydaje hodowcom zaświadczenia o wpisie do księgi:

www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl