Struktura organizacyjna

Pion Nauki

Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt

Kierownik: prof dr hab. Robert Eckert
e-mail: robert.eckert@izoo.krakow.pl
Z-ca kierownika: dr hab. Grzegorz Żak
e-mail: grzegorz.zak@izoo.krakow.pl

Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

Kierownik: prof. dr hab. Józefa Krawczyk
e-mail: jozefa.krawczyk@izoo.krakow.pl

Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt

Kierownik: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
e-mail: monika.bugno@izoo.krakow.pl

Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

Kierownik: dr hab. Jolanta Opiela
e-mail: jolanta.opiela@izoo.krakow.pl

Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
e-mail: sylwester.swiatkiewicz@izoo.krakow.pl

Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej

Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
e-mail: eugeniusz.herbut@izoo.krakow.pl
Z-ca kierownika: dr inż. Jacek Walczak
e-mail: jacek.walczak@izoo.krakow.pl

Dział Organizacji i Planowania Badań

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Pietras
e-mail: mariusz.pietras@izoo.krakow.pl
Z-ca kierownika: mgr Marta Jarosz
e-mail: marta.jarosz@izoo.krakow.pl

Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką

Kierownik: mgr Piotr M. Mikosz
e-mail: piotr.mikosz@izoo.krakow.pl

Studium Doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bielański
e-mail: sd@izoo.krakow.pl

Pion Zarządzania

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik: mgr Bogdan Ams
e-mail: bogdan.ams@izoo.krakow.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: mgr Krzysztof Strózik
e-mail: krzysztof.strozik@izoo.krakow.pl

Dział Informatyki

Kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
e-mail: mariusz.adamczyk@izoo.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych

e-mail:izooinfo@izoo.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

mgr Zenon Wojtanis
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl

Inspektor BHP

mgr Ewa Bińczycka-Płodowska
e-mail: ewa.plodowska@izoo.krakow.pl

Pełnomocnicy, Doradcy i Zespoły ds. Doraźnych

Pion Infrastruktury

Dział Techniczno-Administracyjny

Kierownik: mgr Józef Leja
e-mail: jozef.leja@izoo.krakow.pl

Dział Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik: mgr inż. Józef Śliwa
e-mail: jozef.sliwa@izoo.krakow.pl

Zespół Zamówień Publicznych

Kierownik Zespołu: mgr Mariusz Cichecki
e-mail: mariusz.cichecki@izoo.krakow.pl

Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin

Kierownik: dr Waldemar Korol
e-mail: korol@clpp.lublin.pl
Strona www: http://www.klp.izoo.krakow.pl/

Centralne Laboratorium

Kierownik: dr hab. inż. Robert Gąsior
e-mail: robert.gasior@izoo.krakow.pl

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Dyrektor: mgr inż. Eugeniusz Kłopotek
e-mail: koluda@izoo.krakow.pl
www.koludawielka.com.pl; www.gesi-koluda.pl

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice

Dyrektor: dr inż. Marian Kamyczek
e-mail: pawlowice@izoo.krakow.pl
www.zzdpawlowice.pl

Z Pionem Infrastruktury współdziałają zakłady doświadczalne funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego oraz inne komórki organizacyjne stanowiące bazę eksperymentalno-doświadczalną działów naukowych.